Dárce

Být dárcem není jen pro dobrý pocit, dárcovství je i uznáváno a ceněno společenskou hodnotou. 

Každý dárce může použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce jako právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně.

Dárce - fyzická osoba, může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze za kalendářní rok odečíst maximálně 15 % ze základu daně. 

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.  

Fyzická osoba - zaměstnanec, odevzdá doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osobě vždy vystavíme doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě příjmový pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu bude uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

 

Dárce - právnická osoba: firma nebo organizace, nabízí dvě možnosti, jak podporovat – darování a sponzoring.
Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb. § 20, odst. 8, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Účel svého daru můžete přesně specifikovat například dle Aktuálního programu pomoci přímo v rámci darovací smlouvy.
ČSOB, č. účtu: 197206466/0300

Dar formou závěti

Dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části neziskové organizaci. Činí tak zpravidla dlouhodobí příznivci, členové či dobrovolníci organizací, pro které představuje odkaz v závěti přirozené vyústění jejich celoživotní snahy a podpory dobré věci.

Účel svého daru můžete přesně specifikovat například dle Aktuálního programu pomoci (viz výše odkaz ke stažení) přímo v rámci darovací smlouvy. ČSOB, č. účtu: 197206466/0300

Být SPONZOREM

Pomoc formou sponzorování, je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby.

Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě. 

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Děkujeme předem a jsme vděčni za Váš sponzorský příspěvek :)