Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Nadačního fondu Modrý hroch.

I. Obecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Nadační fond Modrý hroch, se sídlem Rašínova 2, 602 00 Brno, IČ: 26973278, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddílu N, vložka 283 (dále jen „Prodávající“) a spotřebitele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) – je Nadační fond Modrý hroch, se sídlem Rašínova 2, 602 00 Brno, IČ: 26973278, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu N, vložka 283.

Kupující (spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. Předmět smlouvy

Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před samotným výběrem a nákupem zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na stránky. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným potvrzením objednávky a přijetí objednávky dodavatelem. Kupující současně souhlasí se všemi body Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději do 30 dnů a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na stránkách www.modryhroch.cz  jsou konečné. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na zvoleném druhu dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně všech nákladů spojených s dopravou. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Po odeslání zboží kupující dostane emailem potvrzení o odeslání zásilky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako doklad o zaplacení zboží a dodací list.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě platby převodem na účet platí tato lhůta ode dne připsání platby na účet prodávajícího. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání.

VI. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (v internetovém obchodě), má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den od převzetí zboží (pokud je zboží dodáváno ve více částech, pak od převzetí zboží od poslední dodávky zboží). V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a dále případně čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno kupujícím na adresu provozovny nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží doručí nejlépe osobně na adresu provozovny Nadačního fondu Modrý hroch – Rašínova  2, 602 00 Brno. Veškeré zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, se vším příslušenstvím a se všemi doklady, které u zboží byly. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě doručení poštou (zásilkovou službou) nemá kupující nárok na vrácení peněz spojených s náklady na zpětné doručení zboží prodejci. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

Peníze (včetně poštovného a balného) je možné vyzvednout též v hotovosti v provozovně prodávajícího. V případě doručení písemného odstoupení od smlouvy poštou budou peníze vráceny do 14 kalendářních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží neodbornou manipulací či jiným způsobem poškozeno nebo byla-li mechanickým či jiným způsobem zmařena jeho funkčnost.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.