Finanční podpora

Každý finanční příspěvek dětem pomůže...

Každý z nás, jako zaměstnanec, může podpořit neziskový sektor a snížit si tak daňový základ. Podstatné je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit těmito třemi způsoby:

 1. jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba
 2. jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem
 3. jako zástupce firmy – právnická osoba

Fyzické osobě vždy vystavíme doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě příjmový pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu bude uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdáte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dar

Dárce je fyzická osoba, která může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.
Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat – darování a sponzoring.

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

Dárce na rozdíl od sponzora neziskové organizaci dává jasně najevo, že podporuje činnost organizace bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

Dárce

V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce jako právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Sponzor

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Na základě darovací smlouvy můžete podpořit činnost Nadačního fondu Modrý hroch libovolnou částkou. Účel svého daru můžete přesně specifikovat například dle Aktuálního programu pomoci (viz níže) přímo v rámci darovací smlouvy. ČSOB, č. účtu: 197206466/0300

Závěť

Dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části neziskové organizaci. Činí tak zpravidla dlouhodobí příznivci, členové či dobrovolníci organizací, pro které představuje odkaz v závěti přirozené vyústění jejich celoživotní snahy a podpory dobré věci.

Přínos dárcovství

Již v historii i nyní je dárcovství uznáváno a ceněno společenskou hodnotou. Spojuje se s tradicí, národní pýchou a osobní důstojností. Nekompromisně to je projev úspěchu.
Přímý: vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníků, partnerům.
Zprostředkovaný: firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí.

Firma se může stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce.

Prezentace dárců

Jako projev naší vděčnosti za Váš sponzorský příspěvek (dar) nabízíme prezentaci Vaší firmy či fyzické osoby těmito způsoby:

 • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v propagačních materiálech NF MH
 • zveřejnění Vašeho loga či názvu firmy v prezentačních materiálech KDCHOT , stejně tak jako uvádění Vaší spolupráce na tiskových konferencích a veřejných vystoupeních pro regionální i celostátní média
 • zveřejnění Vašeho daru (včetně jeho výše, druhu apod.) na www.modryhroch.cz
 • možnost prezentace spolupráce s NF MH ve Vašem propagačním materiálu
 • prezentace Vaší firmy na akcích pořádaných NF MH
 • v případě cílené finanční či věcné podpory z aktuálního seznamu bude takto zakoupená věc označena logem Vaší firmy vedle loga NF MH
 • po dohodě s vedením KDCHOT můžeme v jednotlivých případech zajistit přednostní ošetření dětí vašich zaměstnanců
 • pozvánky a volné vstupenky na benefiční akce pořádané NF MH…

Darovací smlouva finanční